Verktyg & Metoder

Inom projektet Social Innovation Skåne har vi arbetat med en mängd olika verktyg och metoder. En del av dem vill vi bjuda på här så att fler kan arbeta med att skapa grund för sociala innovationer och sociala företag. Botanisera och hör gärna av dig om du vill veta mer om någon speciell del.

Globala hållbarhetsmålen

Globala hållbarhetsmålen

Som ett ramverk runt projektet finns FN:s globala hållbarhetsmål; utmaningar som är globala men som vi behöver arbeta lokalt med att lösa. Många av dem behöver just sociala innovationer som svar. FN påtalar att dessa utmaningar inte är möjliga för en ensam aktör att lösa utan det krävs samverkan; mål 17. Social Innovation Skåne är ett tvärsektoriellt initiativ och syftar till att skapa fler samverkansytor och ett stödsystem för sociala innovationer genom samhandling mellan aktörer från idéburen sektor, offentlig sektor, näringsliv, akademi och enskilda samhällsentreprenörer.

Företag för Agenda 2030

Företag för Agenda 2030

Föreläsningar, workshop och nätverk som erbjuder möjlighet att länka företagens affärsidéer till relevanta hållbarhetsmål. Målet är att etablera Agenda 2030 som en plattform för strategisk samverkan, social innovation och samhällsdriven affärsutveckling.

Social Innovation Skåne - Regionala noden

Regional nod

Projektet har formats till en nod för frågor rörande sociala innovationer i Skåne. Projektets samverkansparter är intermediärer, d v s organisationer som har kontakt både med de initiativ som har nya sätt att lösa våra samhällsutmaningar och med de system som organiserar vårt samhälle. Projektet fungerar som en växellåda där olika verktyg & metoder och andra aktörer kan kopplas in när så behövs. Den regionala noden samlar in kunskap från de lokala noderna och andra sammanhang inom projektet.

Röstånga - lokal nod i Svalövs kommun

Lokala noder

En lokal nod är ett geografiskt område där vi fokuserar extra mycket på att koppla ihop aktiviteter och processer för att hitta nya vägar att samverka kring sociala innovationer. Under projektets gång har vi haft en nod i Kristianstad med fokus på stad/land och bosättningsfrågan för nyanlända. I Svalöv med fokus på social mobilisering. I Lund samverkansprocesser med fokus på ett projekt som syftar till att starta ett eller flera arbetsintegrerande sociala företag.

Social Innovation Day

Social Innovation Day

En dag då vi sätter fokus på sociala innovationer ur olika aspekter. Ett stort mått av att synliggöra lokala sociala innovationer och frågor som rör utmaningar och möjligheter kring dessa. Ett tillfälle att knyta kontakt med andra engagerade och intresserade.

Lärkonferensen 2017

Lärkonferens

Vi anordnar lärkonferenser som syftar både till att vi ska dela med oss av kunskap vi fått inom projektet, och till att ta del av andras kunskap och erfarenheter. Vi har strävat efter ett tvärsektoriellt perspektiv både bland talare och bland deltagare. Projektets medarbetare har bidragit såväl till programpunkter som till praktiskt genomförande.

Studie- och inspirationsresa med Social Innovation Skåne

Studie- och inspirationsresor

Resor för kunskap och nätverk. Förutom programmet i sig ger samtal med personer man normalt sett inte skulle ha bokat möte med kontakter och inspiration för att jobba vidare på hemmaplan. Värdefullt med deltagande från olika sektorer. Program även under själva bussresan, och uppföljande träffar kan ordnas ”hemma” efteråt.

Pop Up Science Shop

Pop up Science shops

Science Shop är en metod som under projektet har testats för första gången i Sverige. Vi har använt metoden i pop up-form vilket innebär att den sätts upp när behov finns. En serie träffar ger en mötesplats för akademi och t ex idéburen sektor eller näringsliv. Syftet är att skapa kopplingar mellan konkreta utmaningar och forskningen. Forskning som bedrivs kan på så vis komma till nytta i verksamheterna, men det kan också bli att framtida forskningsprojekt skapas.

IMG_5180

Co-lab

Co-lab är en workshopmetod där deltagare från olika sektorer kan samlas kring ett visst tema. Metoden har ett stort mått av utforskande och gruppen definierar tillsammans de frågor man vill arbeta vidare med. Vi har under projektet genomfört flera co-labs med olika fokus.

Social Innovation Policy Lab

Social Innovation Policy Lab

För att fler sociala innovationer ska se dagens ljus behöver vi se över strukturer som förhindrar dessa idéer att ta form, spridas och skala upp. I policy labbet identifieras policies som relaterar till arbetet med en eller flera samhällsutmaningar. En policy kan tolkas på olika sätt, den kan vara otydlig eller i vissa fall direkt hämmande för innovationsarbetet. Nästa steg är att tillsammans arbeta fram förslag på hur en process kan se ut för att skapa ny policy.

Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP

Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP

I projektet arbetar vi med spridning av och kunskapsutveckling kring IOP som ett verktyg för systemförändrande social innovation. Partnerskapen som utvecklas tar sin utgångspunkt i en samhällsutmaning som ska lösas genom samhandling mellan en eller flera idéburna och offentliga aktörer som agerar som jämbördiga parter. IOP bygger på dialog och tillit och sätter behoven och målgrupperna främst. Läs mer om IOP: http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

Överenskommelsen

Överenskommelsen Skåne

Inom ramen för projektet ger vi stöd till lokala överenskommelser som i sig är systemförändrande sociala innovationer. De synliggör innovationskraften som finns i den idéburna sektorn och är avsiktsförklaringar att i tvärsektoriell samverkan hitta hållbara lösningar på olika samhällsutmaningar.

Överenskommelsen Skåne är Sveriges första regionala överenskommelse och har bl.a. bidragit till att social innovation, samhällsentreprenörskap och socialt företagande tagits upp i Skånes regionala utvecklingsstrategi ’Det öppna Skåne 2030’. Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne.
Läs mer på: www.overenskommelsenskane.se

Positionspapper för social innovation

Positionspapper för social innovation

Genom att samla och analysera projektets Social Innovation Skånes praktiska erfarenheter har projektparterna identifierat och dokumenterat vad området ”social innovation” behöver för att utvecklas. Detta har vi dokumenterat i ett så kallat `Positionspapper för Social innovation´. I positionspappret beskrivs nuläge och behov på kort, mellanlång samt lång sikt. Syftet är att etablera en riktning för fortsatt samverkan, engagemang, investeringar och insatser för främjandet av social innovation.