Att få ta del av kunskaper och få råd från andra är en värdefull ingrediens i alla typer av utveckling. Det bidrar till att få viktiga referenspunkter och underlättar bildandet av egna uppfattningar.

Social Innovation Skånes medarbetare och nätverk besitter en bred kompetens, från gräsrotsmobilisering till myndigheters policyarbete. Rådgivning och stöd erbjuds såväl enskilt som i grupp. Det kan t.ex. handla om stöd i idéutvecklingen, finansiering, affärsmodeller, former för organisering, samverkansmodeller, juridik eller kommunikation. Syftet är att bidra till att fler initiativ och affärsidéer blir hållbara.

Kunskapen kring att starta och driva verksamheter som ser sociala värden som viktigare, eller åtminstone lika viktiga, som ekonomiska värden är inte lika utbredd bland de företagsfrämjande aktörerna generellt sett. Förmågan att kunna hantera affärsmässighet i kombination med de sociala målsättningarna är viktiga förmågor som rådgivare som jobbar med social innovation bör ha.
Social Innovation Skånes rådgivning har kunnat ske utifrån en bred erfarenhetsbas. Rådgivarna från projektets samverkansorganisationer har kunnat jobba tätt och har haft möjlighet att kunna koppla på den kompetens som det funnits behov av. Verksamheter med sociala syften ser tex svårigheter med långa säljprocesser då dom i högre grad måste utbilda sina kunder kring sin lösning och dess sociala effekter. Andra utmaningar är att det kan vara svårt att mäta och värdera dessa effekter eller att kunskapen hos projektfinansiärer inte finns när det gäller att kombinera affärsnytta med social nytta.

Rådgivning kring sociala innovationer kräver både bred och djup förståelse

En annan viktig faktor rör samverkan. Social innovation kräver ofta en bred samverkan mellan sektorer för att fungera. Vanan att samverka över gränser är inte ett vedertaget arbetssätt i många företag och organisationer. Att ha personer som förstår komplexiteten i de utmaningar som socialt inriktade verksamheter jobbar med ser vi som en av de viktigaste faktorerna för att vi ska kunna erbjuda företag och organisationer inom detta fält ett bra stöd i framtiden. Projektet därför har inlett samtal med flera företagsfrämjande organisationer kring hur vi tillsammans ska bli starkare på att kunna stötta sociala innovationer i framtiden.

Vårt råd till andra företagsfrämjande organisationer är att stärka kompetensen kring arbetssätt, kultur, behov och drivkrafter i våra offentliga organisationer, näringsliv, akademi, idéburen sektor och hos våra medborgare. En ökad förståelse på dessa områden tror vi gör det lättare att kunna främja samverkan och synergier när det gäller social innovation på lång sikt.

Social Innovation Skåne jobbar med tre olika rådgivningsformat.
Individuell rådgivning använder vi när ett initiativ är i behov av ett anpassat stöd som helt utgår från specifika behov som finns vid tillfället. Rådgivarens roll handlar här om att coacha företagen mot att hitta bra lösningar och att vara ett bollplank i utvecklingen av dessa lösningar.

Grupprådgivning använder vi när flera initiativ träffas tillsammans med rådgivare kring ett gemensamt behov. Denna rådgivningsform har visat sig vara bra när det finns ett gemensamt intresse som behöver diskuteras av flera aktörer. Formen möjliggör kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan mötesdeltagarna och där rådgivarens roll är mer av stödjande karaktär.

Tematiska workshops använder vi när flera initiativ möts för att aktivt jobba kring ett tema. Workshops kan vara uppdelade i flera tillfällen beroende på temats komplexitet. Denna rådgivningsform är bra för att jobba processinriktat kring problem som inte har en given lösning utan mer är av utforskande karaktär. Då flera aktörer deltar främjar det möjligheterna att tänka tillsammans och få synergieffekter. Rådgivaren roll kan karakteriseras som processledare.