Samverkan för sociala innovationer

Social Innovation Skåne vill att fler människor ska få möjligheten att bidra till att hitta smarta kreativa lösningar på våra gemensamma utmaningar och möjligheter.

Hur då?

  • genom samtal med Dig skåning, politiker, arbetsförmedlare, samhällsentreprenör, föreningsledare, forskare, företagare, volontär och kommunala tjänsteperson om vilket Skåne du vill leva i och hur vi gör för att skapa det tillsammans?
  • genom att tillsammans med Dig testa och pröva nya sätt att medskapa, leda, arbeta och vara för att bättre ta tillvara på alla våra gemensamma resurser i Skåne.
  • genom att stötta och stödja idéer och initiativtagare och samtidigt påverka samhällets strukturer och system.
  • genom att koppla ihop Dig med dom och dom med dig och genom att bygga broar mellan Skånes alla öar.

Social Innovation Skåne har antagit utmaningen att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart Skåne, en hållbar värld helt enkelt. Alla behövs, häng på!

Bakgrund till projektet

Den 1 september 2015 gick startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, det vill säga innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Projektet tar avstamp i att det traditionella systemet har svårt att fånga upp och hitta lösningar som förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt. Vi vill bidra till regional utveckling och konkurrenskraft genom att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet sker på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och experimentlusta.

Intresset för sociala innovationer för att få till en hållbar utveckling i samhället har ökat. Det finns behov av att vidga synen på innovation och att stödja aktörer som kan bidra till fler sociala samhällsinnovationer. Exempel på frågor som driver på utvecklingen är de med koppling till storstads- och landsbygdsutveckling, kvalitet i skola, vård och omsorg, jämställdhet, utanförskap, ungdomsarbetslöshet och invandrares svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Nedan kan du få mer information om projektet och de aktörer som ingår: Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation. Du kan kontakta den aktör du bäst tycker passar dina behov just nu.

Sommaren 2014 började de första kontakterna tas och de första idéerna formuleras. Några organisationer med entreprenörskap och samhällsförbättring som gemensam nämnare samlades kring en gemensam bild av att Skånes potential är enorm och att ett bättre samhälle måste byggas tillsammans, från gräsrotsnivå och ända upp till systemnivå. Idag ses sociala innovationer som en viktig komponent för att flytta vårt samhälle mot en mer hållbar framtid där alla på ett eller annat sätt är inkluderade.

Våra fyra organisationer, Centrum för publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation, var överens om att vi tillsammans skulle ha kraften att kunna skapa verklig förändring då vår samlade kompetens skulle bli långt större än våra enskilda delar. Finansieringen skulle ske från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Efter mycket arbete blev det också så.

Samverkansparter

logo_ruta_COOMPANION

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Läs mer här

logo_ruta_CPE

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Läs mer här

logo_ruta_MSI

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en samlande nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar – Ett styrkeområde för Sverige. Läs mer här

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i regionen. Läs mer här