NYA PROJEKT SOM FRÄMJAR SOCIAL INNOVATION OCH FÖRETAGANDE

Just nu pågår en ny uppsättning projekt kring social innovation och socialt företagande i Skåne. Här listar vi några av dessa projekt.

En unik och relevant innovationsallians för social innovation och förändring
Malmö universitet

Det långsiktiga syftet för projektet är att förändra det innovationsfrämjande arbetet regionalt så att det sker i brett samspel med alla samhällssektorer och att sociala innovationer och sociala företag utvecklas tillsammans med behovsägarna med hjälp av nya och vidareutvecklade processer och metoder. Projektet planerar att utveckla en modell där innovationsarbetet utgår från samhällets behov och utmaningar. Projektet ska etablera ”Allians för Social innovation och förändring” (ASIF). Målet är att ett antal (50) nyckelaktörer från samtliga sektorer ansluter sig till ASIF.

Läs mer


The Joint Way-Lunds Business Incubator
Föreningen Resurscentrum för Kvinnor i Skåne och Lunds Universitet.

Projektets syfte är att stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer och innovatörer. På sikt bidrar detta till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar framtid och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Projektets övergripande mål är att genomföra kunskapshöjande insatser, samt utveckla, testa, implementera och sprida praktiska verktyg för att stötta sociala innovationer och sociala företag bland Sveriges innovationsfrämjare.

läs mer
läs mer

Lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer
Region Skåne, SoPact, Lunds Universitet och Socialhögskolan.

Projektet ska ,tillsammans med kunskapspartners och behovsägare inom Helsingborgs stad, utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder, med konkreta exempel, för stöd till sociala innovatörer. Delmål: a) En process för att upprätta en testmiljö för sociala innovatörer hos behovsägare är utvecklad och testad. b) En behovsdriven process för att stötta sociala innovatörer att utveckla sina idéer och iterera fram och implementera affärsmodeller är utvecklad och testad. c) En plan och struktur för regional/nationell implementering och spridning av processer och metoder är etablerad.

läs mer
läs mer

Nationell kunskapsplattform för social innovation
Mötesplats Social Innovation, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Syftet är att bidra till att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som samhällskraft för att medverka till att Sverige ska nå målen i agenda 2030 och fortsatt vara ett föregångsland inom området internationellt. Målet är att skala upp och kraftsamla kring kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI) för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande att mötas.

Läs mer
Läs mer


Ett hållbart Skåne genom socialt företagande
Region Skåne, Coompanion Skåne, SoPact och NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne

Projektet ska bygga en regional samverkan/plattform kring socialt företagande, socialt entreprenörskap och social innovation. Projektet ska också till att bidra till fler IOP- och upphandlingsprocesser landar i affärer och samarbeten mellan exempelvis kommuner och sociala företag. I projektet ingår att utveckla rådgivares kunskaper om sociala företag. Projektet har också ett tydligt landsbygdsperspektiv.

Läs mer