Nationell och regional riktning för social innovation

Här följer ett sammandrag från Social Innovation Skånes lärkonferens i Kristianstad den 9 mars 2018. Över 130 personer hade tagit sig till Kristianstads rådhus för en dag full av presentationer, möten och workshops. Texten bygger på Tillväxtverkets och Region Skånes presentationer kring arbetet för att främja social Innovation och socialt företagande. Ett nationellt och ett regionalt Skåneperspektiv.

Carin Persson presenterade arbetet med den nationella strategin för social innovation, som regeringen satsar 150 miljoner kronor på under tre år. Tillväxtverket har tillsammans med Vinnova fått uppdraget att tillämpa 120 av de 150 miljonerna för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag.

Carin Persson berättar att regeringens strategi är viktig för ett erkännande av att social innovation är en sektor man vill fortsätta satsa på framöver, för att jobba mot ett hållbart samhälle, då det även finns en tydlig koppling till Agenda 2030-målen.

”Strategin ger en riktning i det här arbetet och det blir tydligt vad man vill uppnå.”

LK2018_riktning_carin

I den nationella strategin för socialt företagande pekas fem områden ut som beskriver hur man ska jobba med området social innovation (här hittar du Regeringens strategi)

  • Behov och efterfrågan: Partnerskap och relationer mellan sociala företag och offentliga aktörer behöver förtydligas och även kunskaperna om socialt företagande måste höjas inom den offentliga sektorn för att fler sociala företag ska kunna startas och växa.
  • Stärkt företags- och rådgivningskompetens för sociala företagare: Bättre stöd och rådgivning inom affärsutveckling och företagande behövs genom att det befintliga innovationsstödjande systemet ökar sin egen kunskap och blir bättre på att möta och stötta sociala företag.
  • Finansiering: Sociala företag har ofta har svårt att få finansiering, då de hamnar mellan existerande ramverk. Befintliga möjligheter till finansiering behöver synliggöras och finansieringssystemet behöver ses över.
  • Tydliggör och mät effekterna: Sociala företag levererar resultat i form av samhällsnytta, men i dag saknas enhetliga modeller för hur sådan effektmätning ska gå till. Det skulle förenkla möjligheten till finansiering och samarbete mellan olika sociala företag samt även samarbete med den offentliga sektorn genom till exempel offentliga upphandlingar, om det fanns tydliga effektbara mål att använda för mätning.
  • Utveckla kunskap och mötesplatser: Det behövs en effektiv spridning av kunskap och goda exempel av området och även mötesplatser där sociala företag kan mötas. En nationell struktur för kunskapsspridning om social innovation och socialt företagande är essentiellt i det här arbetet.

 

Tillväxtverkets regeringsuppdrag är fortfarande i startgroparna och Carin Persson förtydligar att det är viktigt att ta vara på den gedigna kunskap som finns inom området social innovation.

”Det finns otroligt mycket kunskap på det här området redan idag och vi vill inte börja om det här maskineriet. Därför är den här dagen är jätteviktig, att lyssna in på det som sägs.”

Region Skåne och social innovation
Daniel Kronmann, näringslivsutvecklare på Region Skåne, presenterade det skånska regionala perspektivet. Han förtydligar att det är viktigt att inte skilja på ”traditionella” innovatörer och sociala innovatörer.

”För att lösa problemen måste alla relevanta partners samlas och samarbeta. Social innovation ska inte bli en egen bubbla utan bör finnas med i ett parallellt spår gällande samhällsutmaningarna.”

LK2018_riktning_daniel3

Region Skåne har tagit fram en innovationsstrategi med fokus på: smarta hållbara städer, smarta material och personlig hälsa. I det arbetet ingår att satsa på samverkan med idéburen sektor och samarbete med sociala företag, där Region Skåne ser sin roll att samla och koppla ihop aktörer och skapa framåtanda och drivkraft framåt. Region Skåne vill även etablera en plattform, där samverkan blir viktig för att skapa labbmiljöer för framför allt social innovation.

Här kan du se två filmer från passet