Det här är Social Innovation Skåne

Maria Kullberg, projektledare för Social Innovation Skåne och Mattias Larsson, verksamhetschef på NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, beskriver projektet och vilken roll det har för att främja utvecklingen av social innovation i Skåne. Film från lärkonferensen i Kristianstad den 9 mars 2018 finns nedan.

Att styra ett projekt av den här typen är ett fantastiskt roligt jobb men också utmanande i många avseenden. Det är utan tvekan en utmaning att hitta samverkansvägar mellan fyra så starka organisationer och så många medarbetare som vi har i projektet. Det är fyra olika organisationer och mellan 25-30 personer involverade – varierande över tid. Det har funnits tillfällen, skulle jag tro, för alla medarbetare då man förtvivlat och undrat om vi verkligen kommer någon vart. Men jag ser tydligt när jag summerar allt som har gjorts, att mycket har hänt och att vi har flyttat fram positionerna för området social innovation i vår region. Det har inte varit utan ansträngning, utan med hårt och envetet arbete från många håll. Och teamet vi har är fantastiskt – otroligt kompetenta medarbetare!

När projektet hade kommit halvvägs, i början på 2017, uttryckte många medarbetare känslan av att ”vi gör en massa saker men vet inte varför, vi ser inte sammanhanget vi jobbar i”. Det var kanske inte så konstigt med tanke på att projektet är så stort som det är. Med projektbeslutets 40 olika delaktiviteter är det svårt att få överblick.

Projektmålet
Det vi gjorde då var att lyfta fram projektmålet på nytt och titta på dess beståndsdelar utifrån de insikter vi fått. Det vi kunde se var att mycket arbete gjordes i enlighet med projektaktiviteterna, och att största fokus låg på den tredje och sista delen; arbetet med de sociala innovationerna och sociala företagen. För att ta oss an de andra delarna; en hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner, behövde vi ett ännu större perspektiv.

slide1

Vad är vårt projekt en del av och vad ska det bidra till?
Vi hittade stöd i modellen Two Loops, som illustrerar vad som händer när samhällssystem byggs upp och när de inte längre räcker till. Vårt samhälle befinner sig i förändring, och vi är en del av skapandet av det nya.

slide2

 

När vi människor ser behov och utmaningar i samhället börjar vi bygga system för att hantera dessa utifrån de förutsättningar vi har just då. Det innebär att varje system förr eller senare kommer att nå sin peak, sin topp där det helt enkelt inte blir bättre utan där fler och fler luckor kommer att uppstå. Till slut behöver det ersättas av ett nytt, eller delvis nytt, system.

Det som händer i glappen i systemet är att människor, företag, organisationer och myndigheter ser behov och lösningar på behoven. De sätter igång att göra, oberoende av varandra. Det är här vi hittar de sociala innovationerna. Även vårt projekt är en innovation; det som är nytt här är samverkan mellan våra organisationer, att vi tillsammans har kunnat arbeta med problemformuleringar och lösningar. Vi har kunnat bidra till varandras arbete genom att dela med oss av kunskap, erfarenheter och kontakter. Perspektiven har kunnat vidgas.

Vad blir då projektets uppgift? Och vad har vi åstadkommit?

Synliggöra och stärka
Vår första uppgift handlar om att synliggöra och stärka de sociala innovationer och sociala företag som finns.

slide3Samhället behöver nya sätt att lösa utmaningar på, och vi behöver ta vara på de idéer alla fantastiska entreprenörer har så att de verkligen kommer samhället till gagn. Vi vet att det behövs stöd för att hitta vägar att utveckla idéerna, hitta hållbara modeller för verksamheten, hitta samarbetspartners och för att navigera i samhällssystemen. Vi har erbjudit rådgivning, enskilt och i grupp, inspirationsworkshops, framtidsforum och kunskapscirklar av olika slag. Vi har bidragit till nätverkande entreprenörer och sociala företag emellan. Det är ofta en speciell värld dessa entreprenörer och idéer lever i där våra traditionella stödsystem inte räcker till, och stöd behövs för att orka driva en innovation. Oavsett om den är social eller inte.

Vi har sett ett stort värde i att synliggöra, att visa på de goda initiativ som finns så att andra kan inspireras av dem och själva utveckla lösningar anpassade efter egna förhållanden. Därför har vi arbetat med reportageserien ”100 sociala innovationer i Skåne”, där kan du se vilka samhällsutmaningar de gripit sig an och på vilket sätt. Det är en fantastisk kraft samlad!

Bygga metoder
För att vårt arbete ska få inverkan framåt i tiden och inte bara bli insatser här och nu, behöver vi utveckla verktyg och metoder. Fler stödfunktioner, för att använda projektmålets ord. Vi behöver reflektera över vad som fungerar, varför och vad som eventuellt inte fungerar. För att få syn på vad vi har gjort började vi formulera vilka olika verktyg vi använt oss av i arbetet. En sammanställning hittas under avsnittet Metoder här på hemsidan.

Identifiera behov i innovationssystemet
I vårt uppdrag att bidra till en hållbar innovationsinfrastruktur, ingår att identifiera behov i det befintliga innovationssystemet. Det vi har gjort är bl a en kartläggning där vi har tittat på det traditionella systemet och hur de arbetar med social innovation, men också på vilka aktörer vi stöter på i arbetet med sociala innovationer. Detta arbete håller vi fortfarande på med, och det kommer att vara ett levande material. Vi ser att allt fler aktörer får upp ögonen för frågorna, och allt fler blir bekanta med begreppet som sådant och börjar använda det. Men fortfarande finns det många som arbetar med social innovation utan att använda sig av begreppet. Det behöver vi ta i beaktning när vi tittar på vem som ingår i stödsystemet. En av de viktigaste pusselbitarna i det här arbetet har varit att tydliggöra betydelsen av den idéburna sektorn som innovatörer.

Visa vägen framåt
slide4När vi nu har arbetat mer koncentrerat med dessa frågorna än de flesta andra har vi också samlat på oss en kunskap som ger oss en skyldighet att peka på vägen framåt. Vad är det som behövs och hur ska vi komma dit?

Det är ingen lätt fråga men det finns några pusselbitar som vi har sett som extra viktiga, och ett led i arbetet har varit att skriva ett positionspapper. Ett dokument där vi samlar de viktigaste behov vi ser för att social innovation ska kunna leda till regional utveckling i Skåne. Projektets styrgrupp står bakom pappret.

Här sätter vi Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som en ram. Utmaningarna finns globalt men behöver lokala lösningar.
En utgångspunkt är att våra samhällssystem inte räcker till – vi behöver innovationer för att lösa utmaningarna.

Vi pekar också ut behov av:

  • tvärsektoriella partnerskap och samverkan i regionen
  • en stödstruktur för sociala innovationer och sociala företag
  • en samlande kraft för aktörer som arbetar med social innovation
  • en väg in till systemet för att underlätta för både aktörer och entreprenörer
  • mötesplatser för att skapa gemensamma problembilder som möjliggör hållbara lösningar

Bidra till övergång
Till sist får vi också ett uppdrag som handlar om att bidra till en övergång från det gamla systemet till ett nytt. Det ligger i ett systems natur att bevara sig själv – det fyller en funktion för att systemen inte ska kollapsa. Det behövs stöd för att hitta rätt till det nya som sker. Där kan vi utifrån erfarenheter inom projektet bidra med kunskap, t ex vid den inspirations- och utbildningsdag som projektet håller tillsammans med Kristianstad kommun den 12 april. Kunskap möjliggör!

LK-maria_mattiasProjektet – en växellåda för regional utveckling

Det vi ser är att projektet fungerat som en växellåda där man kan koppla på olika aktörer respektive verktyg & metoder beroende på frågeställningen i fokus. De fyra samverkansorganisationerna i projektet är alla så kallade intermediärer – organisationer som har kontakt både med de system som organiserar vårt samhälle och med de initiativ som har lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi har möjligheten att koppla samman dessa parter där det behövs.

Detta var ett axplock av vad vi har arbetat med inom projektet Social Innovation Skåne. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har hänt en hel del, men också att arbetet fortsätter med full fart framåt. 

Skåne behöver den utveckling som sociala innovationer och sociala företag bidrar med!


Nedan kan du se en film med den presentation som Maria Kullberg, projektledare för Social Innovation Skåne, och Mattias Larsson, verksamhetschef för Nätverket Idéburen sektor Skåne, gjorde om Social Innovation Skåne och vilken roll projektet har för att främja utvecklingen på området i Skåne.

Från Social Innovation Skånes lärkonferens i Kristianstad den 9:e mars 2018.