Betraktelser från NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Betraktelser över projektet Social Innovation Skåne

”I am fashion”, Modedesign och sömnad, Helsingborg, våren 2017. Projektet Social Innovation Skåne passerade under våren 2017 halvtid. Det är ett omfattande samverkansprojekt med fyra ansvariga projektorganisationer; Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation och NÄTVERKET som stödjs av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och bl.a. Region Skåne, Malmö Stad och Kristianstads kommun. Inom projektet sker en mångfald av aktiviteter, allt från att stödja enskilda samhällsentreprenörer till att utveckla en hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som ska underlätta nästa generations sociala innovationer och ett hållbart socialt företagande.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, beskriver de komplexa och svåröverblickbara samhällsutmaningar som världen, Europa eller Skåne med dess lokalsamhällen idag står inför. Det finns en medvetenhet om att dessa utmaningar inte kan hanteras av en enskild aktör eller sektor – de måste lösas av en mångfald aktörer som bidrar med små, men tillsammans avgörande insatser. I Skåne myllrar det av idéer och initiativ där människor går samman för att möta vår tids samhällsutmaningar.

Samtidigt har många idéburna organisationer svårt för att identifiera sig som en aktör som bidrar till innovativa lösningar. Det finns också ett stort behov av att de traditionella innovationsaktörerna förstår och respekterar den idéburna sektorns potential och unika förutsättningar för att bidra i detta arbete.

“Den idéburna logiken har en annan inriktning. Fokus ligger på sektorns demokratiska organisering, icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget och småskaligheten.”

URBI - urban biodling. NÄTVERKET - ÖverenskommelsenNågra exempel: Majoriteten av de innovationsfrämjare som finns i Sverige är nästan uteslutande inriktade på kommersialisering, uppskalning och patent av produkter och tjänster inom näringslivet. Den idéburna logiken har en annan inriktning. Fokus ligger på sektorns demokratiska organisering, icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget och småskaligheten. Inte minst är förankringen i lokalsamhället och att verksamheten genomförs i delaktighet med berörda individer/grupper – oavsett bakgrund. Det skapar förutsättningar för att insatser och verksamheter blir värdeskapande för såväl individ som organisation och samhälle.

Vi märker av ett ökat intresse för idéburna aktörers medverkan kopplat till innovativa insatser för att möta vår tids samhällsutmaningar. Det är därför vi deltar i projektet Social Innovation Skåne. Det handlar om att de stödstrukturer, modeller och resurser som erbjuds för att uppmuntra idéburna innovationer och innovationsprocesser inte är anpassade efter sektorns villkor och förutsättningar. Det finns ibland en förväntan om att sektorn ska anpassa sig efter en marknadslogik. Om detta händer förlorar sektorn också betydande mervärden. Vad vi efterfrågar inom projektet är istället en mångfald av olika arbetssätt och att stödstrukturer ska verka jämsides. Projektet Social Innovation Skåne bidrar till det regionala utvecklingsarbetet. Genom att ta sin utgångspunkt i lokalsamhället – där människor lever och verkar – bidrar vi till att tillvarata hela Skånes potential, inte minst i delar där offentliga service är begränsad. Men nyttan uppstår inte spontant. Vi menar att lokal förankring behöver kombineras med ett strategiskt helhetsgrepp. NÄTVERKET kan med sin mångfald av idéburna medlemsorganisationer utveckla förutsättningar för sektorn att verka och medvetandegöra regionala aktörer hur de kan bidra till att skapa strukturer som stödjer sociala och hållbara innovationer.

Mattias Larsson
Verksamhetschef, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Ordförande, styrgruppen för Social Innovation Skåne

Mattias Larsson, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne