Värpinge Golfbana och Gårdsbutik

Skapa gemensamma värden:
En multifunktionell verksamhet där både människor och grödor växer

Jag vill se spannmålsodlingen på vår gård i ett större perspektiv. Ett omställningsperspektiv; sättet vi odlar och distribuerar vår mat på. Men också hur vi kan ta vara på gårdens möjligheter att bidra till det goda samhället”. Det säger Håkan Rasmusson på Rinnebäcks gård i Värpinge by i västra utkanten av Lund.

Omställning handlar om att gradvis anpassa vår livsstil och vårt samhälle så att vi är förberedda och klarar oss när oljan och andra resurser tryter och klimatförändringen på allvar påverkar livet. Hela Sverige ska leva är värdorganisation för Omställning Sverige. Omställningsrörelsen vill bygga ett hållbart samhälle genom att mobilisera människor lokalt och ta initiativ till gemensamma lösningar i närområdet.

Håkans släkt kom till gården 1910. Håkan och hans fru Monika tog över gården från Håkans föräldrar 1992. Driften av gården har gått från konventionell odling med storskalig monokultur till småskaligt, ekologiskt och mångfald i odling och verksamhet.
Vår affärsidé är att ekonomiskt och ekologiskt uthålligt förvalta och förädla gården med ett stort mått av omtanke och socialt ansvar”, berättar Håkan. ”Från början ville vi utveckla en multifunktionell verksamhet och idag vilar verksamheten på tre ben; jordbruk, andelsjordbruk och golf”.

Gården ligger på historisk mark med spår av mycket gamla bosättningar. Öster om gården finns Rinnebäcksravinen, ett minne från istiden, naturreservat sedan 2003. I Värpinge fanns redan på 1100-talet en av Skånes första vattenmöllor. På Rinnebäcks gårds marker finns numera också Värpinge golfbana. Där betar får och i ravinen Herefordstutar. Ett hundratal värphöns och några myskankor håller rent i grönsaksodlingen. Sex bisamhällen i närheten av gårdens eget vindkraftverk hjälper till med pollinering av växter och grödor. Gårdsbutiken säljer det gården producerar; naturbeteskött, ägg, grönsaker, honung och – helsäd och mjöl av kultursorter av spannmål. Sortimentet kompletteras med ekologiska produkter från andra gårdar.

Omställning handlar om att gradvis anpassa vår livsstil och vårt samhälle så att vi är förberedda och klarar oss när oljan och andra resurser tryter och klimatförändringen på allvar påverkar livet

Stadsnära golfbana
Håkan fick tidigt idén att anlägga en stadsnära golfbana av ett annorlunda slag. Den skulle drivas efter ett hållbart miljötänk och helt utan kemiska bekämpningsmedel. Den skulle vara öppen för alla. Dessutom skulle det gå att odla diverse grödor på ytor som inte nyttjas av golfarna. Uppemot hälften av golfbanan utgörs av sådana möjliga odlingsytor. 2002 kunde golfbanan invigas och några år senare är den Sveriges första med KRAV-märkta ruffar. Golfbanan har fått både internationella och svenska utmärkelser och erkännanden. 2009 fick Håkan Lunds kommuns miljöpris.

Andelsjordbruk med brett sortiment
2014 bildade jag och mina medarbetare ett lokalt andelsjordbruk som ett av sätten att komma närmare konsumenterna. Andelsjordbruk är den svenska motsvarigheten till Community Supported Agriculture, CSA”, förklarar Håkan. ”Andelsjordbruk är ett sätt att etablera en direkt kontakt mellan odlaren som producerar maten och konsumenten som äter den. Vårt andelsjordbruk erbjuder närboende att bli medlemmar och i förväg köpa en andel av skörden. I dialog med medlemmarna utvecklas sortimentet och vi får en säkrad avsättning för det vi odlar”.

Odlingarna på gården är ekologiska och KRAV-certifierade. Sortimentet är omfattande, ett av Skånes bredaste, med sammanlagt ett hundratal arter och över 200 sorter av bland annat grönsaker och rotfrukter. Vi odlar främst äldre kultursorter som har mera smak och högre näringsvärden. Andelsjordbruket omfattar cirka 20 leveranstillfällen av säsongens skörd från maj till januari. Medlemmarna hämtar sina skördelådor i gårdsbutiken.

Vilda och odlade kultursorter
Skåne är det landskap i Sverige som har flest hotade växter i landet. En grupp växter som har det särskilt svårt är de som kom hit med forna tiders jordbruk. Flera arter har under årtusenden anpassats till att växa bland åkrarnas säd och kallas ogräs. Många åkerogräs har nästintill försvunnit när utsädesrensningen blev effektivare och bönderna började använda kemiska bekämpningsmedel.
Länsstyrelsen Skåne och Fredriksdal museer och trädgårdar samarbetar tillsammans med Lunds botaniska förening i ett projekt för att bevara hotade växter. Frön bevaras och odlas i Fredriksdals botaniska trädgård i Helsingborg. Efter hand kan de sås ut på nya platser i landskapet. På Rinnebäcks gård har nu den vackert gula åkerranunkeln, Ranunculus arvensis, med sina taggiga frukter fått en ny växtplats. Fröna kommer ursprungligen från Sveriges enda naturreservat för åkerogräs, Dalby Västermark, som ligger utanför Lund.

På tal om kultursorter, säger Håkan, har vi de senaste två åren odlat ett tiotal kultursorter av vete, råg och korn. Produkter av dessa grödor, påsar med helkärna och färskmalet mjöl, men också bröd hoppas vi ska kunna finnas med i medlemmarnas lådor inom kort. Vi bygger om en del av ladugården till kvarnrum och har skaffat en gammal stenkvarn för att kunna mala fullkornsmjöl. Vi bygger också ett beredningskök för att tillsammans med våra medlemmar och medarbetare kunna utveckla vårt sortiment av till exempel syrade grönsaker, senap och surdegsbakade bröd. På det gamla höloftet planerar vi för mötes- och utbildningslokaler”.

map

Inte tära på naturen
Men det är inte bara vad vi odlar som är viktigt, menar Håkan. Minst lika viktigt är hur vi odlar. På Rinnebäcks gård vill vi utveckla möjligheterna att producera mat på sätt som samtidigt utvecklar livskraftiga och hälsosamma ekologiska system. Vårt sätt att odla ska inte tära på naturen utan bidra till att den utvecklas”. Odling efter agroekologiska principer bygger på naturlig samverkan mellan: kretslopp av näringsämnen, fotosyntes och kolinbindning i marken för att minska växthuseffekten, multifunktionalitet där olika grödor fyller flera olika funktioner, biologisk mångfald, samspel mellan olika organismer som håller hela odlingssystemet i balans. Vi försöker också lära oss hur vi kan samodla ettåriga växter med träd och buskar för att utveckla den biologiska mångfalden”.

Värpinge Grön LivsCultur AB (svb)
För ett par år sedan bildade vi ett arbetsintegrerande socialt företag; Värpinge Grön LivsCultur AB (svb), som driver vår CSA-verksamhet. Denna form av aktiebolag är mycket ovanlig. Förkortningen (svb) står för ”särskild vinstutdelningsbegränsning” enligt skattelagstiftningen. Allt överskott ska återinvesteras i verksamheten och komma deltagare, anställda och brukare till del. Vi samarbetar bland annat med Socialförvaltningen i Lunds kommun, Röda Korset och Arbetsförmedlingen. Varje odlingssäsong får 20 till 40 personer möjligheter att på olika sätt delta i vår verksamhet inom odling, beredning och försäljning av ekologiska jordbruksprodukter. Det är verksamhet som bryter social isolering, utvecklar kunskaper och färdigheter, och ger både arbets- och språkträning.

Jag ser också gärna att vår gård kan vara en resurs för alla skolor i kommunen genom samarbete med kommunens egen Naturskola”, förklarar Håkan. ”Åkerjorden och grönsakslanden är viktiga platser för lärande. Här kan olika skolämnen integreras med praktik och teori kring odling av vår mat och naturresurshushållning”.

Jordbruk som utvecklar samhället
I linje med vår vision om ett ansvarstagande företag ser vi varje möte med en annan människa som en möjlighet till samtal, lärande och utveckling” deklarerar Håkan. ”Vi talar med och om varandra med respekt och omtanke. Vi lyssnar för att förstå. Vi tror att alla gör sitt bästa under givna förutsättningar. När var och en bidrar med sina unika kunskaper och perspektiv öppnar sig nya möjligheter. Så hjälper vi varandra att utvecklas i arbetet och växa som människor”.

Det är i mångfalden av grödor och människor som utvecklingen finns. Att inte bara se det som är utan det som kan bli. På så sätt, förklarar Håkan, blir CSA samtidigt ASC; Agricultural Supported Community, ett jordbruk som stödjer utvecklingen av det goda samhället”.

Boken Vårt älskade bröd
Detta är ett reportage av Bengt-Göran Carlsson om verksamheten på Rinnebäcks gård som ingår i projektrapporten Vårt älskade bröd, samt boken med samma namn. Projektet genomfördes under perioden 2014—2017 av utbildningsföretaget OrdBildarna AB i samarbete med den ideella föreningen Allkorn i Sverige, och med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond och Naturastiftelsen i Höör. Boken finns att köpa i gårdsbutiken på Rinnebäcks gård.