Självbildarna

Språk skall inte vara ett hinder för att komma in i arbetslivet!

Detta är Sveriges viktigaste utbildning! – Qamar

Hur fick ni idén till företaget?
Att uttal och kommunikation är viktigt, och en avgörande faktor för en anställning, fick vi själva uppleva när vi skulle rekrytera en ekonomichef till ett av våra bolag. Den högst kvalificerade sökanden hade betydande svårigheter med sitt svenska uttal. Istället för att välja bort henne på grund av de kommunikativa svårigheterna – något som skett vid varje annat arbete hon sökt tidigare – valde vi att stötta henne genom en uttalsutbildning. Efter utbildningen fick vi uppleva en helt annan person; både den språkliga kompetensen och talsjälvförtroendet hade stärkts. Då tänkte vi att uttalsutbildning är nånting som fler borde ta del av. 

 Vilken samhällsutmaning ska företaget bidra till att lösa?
Att språk inte skall vara ett hinder för att komma in i arbetslivet. 

Hur är företaget organiserat?
Vi är en startup som sitter på inkubatorn Minc. Vi är fem anställda idag, våra pedagoger är logopeder. Vi utför fysiska grupputbildningar med små grupper max sex deltagare och endast 6-8 utbildningstillfällen. Vi ger deltagaren ökad kunskap om, samt ökad färdighet, i svenskt uttal. Målet är att uttalet efter kursen ska ha blivit mer funktionellt och lyssnarvänligt samt att deltagaren har fått redskap och motivation till fortsatt arbete med sitt uttal. Läs mer om vår kursplan här: https://www.sjalvbildarna.se/var-kursplan och om vår metod här: https://www.sjalvbildarna.se/sa-arbetar-vi 

Vi följer aktuell forskning i ämnet och samarbetar med forskare från Stockholm universitet. 

Äntligen har jag förstått det svenska språket. Jag trodde att jag lärde mig detta på SFI men jag inser nu att det gjorde jag ju inte alls! – Solomon

Vad är det som gör er unika?
Många andra språkutbildningar fokuserar på ordförråd och grammatik (tänk SFI), vilket är det traditionella sättet att lära sig språk. Men svenskan har så distinkt prosodi att det blir väldigt svårt att få grepp om språket utan att lära sig uttalet. Det finns ingen annan verksamhet i Sverige som erbjuder strukturerade uttalsutbildningar. 

Vad för slags stöd skulle ni behöva för att ytterligare kunna utveckla ditt företag?
Att sprida om att uttal är nånting som kan tränas upp, om fler kände till Självbildarna skulle fler kunna ta del av den kunskapen så att vi kunde ta bort språkhindren som finns så att fler människor kan nyttja sina färdigheter och kompetens i arbetslivet. Att vi får prata och synas i offentliga sammanhang så att vi kan sprida våra resultat och goda exempel. 

Kursen var utmärkt, jättebra för mig, jag lärde mig vilken betoning och melodi jag ska ha när jag pratar. – Tam

Hur finansieras företaget?
Det är ägarna som finansierat uppstarten av verksamheten och nu har vi betalande kunder (t.ex. Region Skåne). Vi har inte fått några bidrag eller offentliga medel. 

 Vad har gjort företaget möjligt?
Ägarnas erfarenhet av tidigare bolagsbyggande samt att ägarna är villiga att finansiera verksamheten. Våra logopeder som har mångårigt erfarenhet i ämnet och som har tagit fram vår metod och kursplan. Samt våra första kunder som vågade satsa på något innovativt och nytt som inte har gjorts innan, bland annat Region Skåne, Båstad kommun och Kriminalvården. Men främst är det kursdeltagarnas resultat, det får oss att vilja fortsätta med verksamheten. 

Har ni stött på några hinder på vägen?
Många, bolag som sysslar med social innovation är svårt att få snurr på. Processerna är långa, samtidigt som man måste anställda duktiga medarbetare, det kostar pengar och resurser. Det finns alltid en skepsis när man lanserar nånting nytt.

DSCN4134Vad har ni för framtidsdrömmar för ert företag?
Vi ser helst att alla i Sverige som har behov av uttalsträning skall kunna få det. Trots att vi har utbildat över 100 människor, är det fortfarande alldeles för liten inverkan, vi behöver sprida uttalsutbildningar och få upp frågan på agendan. Vi vill skapa en medvetenhet om att SFI inte räcker för att bli anställningsbar. 

Vad har ni lärt er längs vägen?
Vi hade inte tidigare erfarenheter av varken utbildningsbranschen eller socialt entreprenörskap, så mycket av det vi har gjort hittills har vi lärt oss på vägen. Hur man jobbar med offentlig sektor, hur utbildningsbranschen fungerar, hur viktigt en sådan utbildning är för människor, att social innovation tar tid och kostar pengar, att det är väldigt svårt att få sina idéer finansierade, trots att vi påvisar resultat är det svårt för beslutsfattare att testa vår utbildning och mycket mer.