INitiativet Lund

Hur fick ni idén till INitiativet Lund?
Det började med att Gunnar Petersson som då jobbade på Flyinge Utveckling och Joakim Grina som då jobbade med social innovation på Lunds universitet började diskutera möjligheten att starta ett arbetsintegrerat socialt företag i Lund. Flyinge Utveckling hade haft en hel del samarbeten med Arbetsförmedlingen och Gunnar hade identifierat att Macken Växjö arbetade med att få in människor på arbetsmarknaden på ett effektivt och uppskattat sätt. Med tanke på en del likheter mellan Växjö och Lund tänkte han att ett liknande upplägg troligen skulle passa väldigt bra även i Lund. Samtidigt hade Junaidah Minnhagen m.fl på Mötesplats Maggan påbörjat en cateringtjänst i liten skala för att på sikt skapa arbetstillfällen till projektets deltagare.

Joakim och Gunnar valde att kontakta Olof Eriksson, VD på Coompanion Skåne, för att involvera honom i tankarna om ett uppstartsprojekt från Europeiska Socialfonden (ESF). Det beslutades efter att tag att Coompanion Skåne skulle bli projektägare för ett sådant projekt. I samband med att ansökan till ESF producerades så visade det sig att ABF MittSkåne hade planer för att driva ett ettårigt projekt för att starta upp Yalla Trappan i Lund. Till sist blev det därför en ansökan till ESF med Coompanion Skåne som projektägare och ABF MittSkåne som projektpart. När väl ansökan gick igenom blev Junaidah Minnhagen anställd som projektledare för att ta med sina erfarenheter och idéer från Mötesplats Maggan.

 

Vilken samhällsutmaning ska verksamheten bidra till att lösa?

Arbetslösheten bland invandrare, speciellt för de som inte har någon längre akademisk utbildning.

 

Hur är verksamheten organiserad?  

Just nu drivs verksamheten i form av ett treårigt ESF-projekt i samverkan mellan Coompanion Skåne, ABF MittSkåne, Arbetsförmedlingen Lund, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Socialförvaltningen på Lunds kommun och Finsam Lund. Målet är att starta ett arbetsintegrerande socialt företag med inspiration från Yalla Trappan och Macken Växjö. Projektets deltagare kommer från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i Lund. 

Utgångspunkten för projektets metodik är principen ”att lära genom att göra”. Deltagarnas kompetensutveckling sker genom praktisk arbetsträning inom områdena café/catering och textil/design/återbruk. Yalla Trappans metodik för att tillvarata och vidareutveckla medarbetarnas kompetens inom såväl café/cateringverksamhet som ateljéverksamhet utgör ett självklart fundament för projektet. Projektet genomsyras också av ett design- och återbruksfokus, med inspiraton från Macken Växjö, vars utbildningar och produkter har visat att man kan kombinera hållbarhet och integration med både design och entreprenörskap.

Junaidah Minnhagen är projektledare för hela projektet och Malin Rindeskär är projektassistent. Vi har en lokal mitt i centrum där vi har fokus på att lära våra deltagare under handledning av Khathera Khathera, tidigare var deltagare i ESF-projektet Yalla Sofielund, får lära sig att laga mat så att de i framtiden kan arbeta i café-, restaurang- och cateringverksamhet. Vi har även en designverkstad, sponsrad av LKF, på Linero torg där deltagarna, under handledning av Nada Gailani, tidigare deltagare i INitiativet Lund, lär sig att laga och producera kläder, väskor m.m. samt att t.ex. tapetsera om möbler. Även här är målet att göra deltagarna redo för att klara av att producera varor som går att sälja. Parallellt med matlagning och design för deltagarna lära sig mer om svenska och att lära sig använda datorer av ABF MittSkånes pedagog Ulf Svärd och mer om designprocesser av Olof Janson på Lunds Öppna Verkstad. Flera av produkterna som i dag tillverkas i designverkstaden är designade av Claes Dorthé som fungerar som företags- och produktutvecklare i projektet.

Utgångspunkten för projektets metodik är principen ”att lära genom att göra”. Deltagarnas kompetensutveckling sker genom praktisk arbetsträning inom områdena café/catering och textil/design/återbruk.

Hur finansieras verksamheten? 

En större del av finansieringen kommer från ett treårigt projektbidrag från ESF. Utöver det så har vi medfinansiering ifrån ABF MittSkåne i form av en pedagogtjänst, LKF i form av lokalen på Linero torg och arbetstimmar, Arbetsförmedlingen i form av arbetstimmar. ESF räknar även deltagarnas ersättning som en form av medfinansiering även om den inte går in i själva projektet.

Efter att projektet redan startat beviljades vi ytterligare finansiering från Finsam Lund för att komplettera projektet med designprocesser under ledning av Claes Dorthé Claes som är utbildad möbelsnickare med mästarbrev och som även undervisar i formgivning och möbelsnickeri på Arkitektskolan och på Industridesignutbildningen vid Lunds universitet. Finansieringen har även möjliggjort ett samarbete med Lunds öppna verkstad med pedagogiskt stöd av Olof Janson för projektets deltagare. 

 

Vad har gjort verksamheten möjligt?

Samarbetet mellan projektparterna och allas engagemang. Alla har varit väldigt viktiga och bidragit men en viktig del av projektet. Ett halvår innan vi skrev projektansökan hade vi stor uppslutning på en träff för alla intressenter. Redan då var engagemanget väldigt stort och flera av de som deltog blev sedan involverade i projektet.

 

Har ni stött på några hinder på vägen?

Först var vi väldigt fokuserade på att få Lunds kommun att gå in som medfinansiär i projektansökan men den processen var långsam och gav inget resultat. Det gick betydligt snabbare när vi övergav den ambitionen, och sedan fick vi med kommunen genom Socialförvaltningen och Finsam Lund.

Under projektet har en stor utmaning varit att flera av deltagarna bara är i vårt projekt på halvtid för att hunna gå på SFI resten av dagen. Eftersom vi inte hade tagit med det i beräkningarna när vi gjorde ansökan till ESF hade vi underskattat hur många deltagare projektet behövde ha för att få ihop medfinansieringen. Det har varit en stor utmaning under projekttiden att få det att gå ihop.  

 

Vad har ni för framtidsdrömmar för er verksamhet?

Efter projektet så finns det kvar ett arbetsintegrerande socialt företag i Lund med försäljning av tjänster och produkter till privatpersoner, offentliga och ideella organisationer samt till företag. Vi tror det är viktigt att inte lägga alla ägg i en korg och att hitta eftertraktade produkter och tjänster som deltagarna kan lära sig producera med hög kvalitet. På så sätt kan vi ha en stabil omsättning i företaget som möjliggör att vi kan anställa flera personer som i dag står långt ifrån den traditionella svenska arbetsmarknaden.