Flyinge Utveckling

Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare
Banken funderade på att stänga bankkontoret i Flyinge. En protestskrivelse lämnades in och banken förklarade sig positiv till att stödja ett byalag med bred förankring i bygden som skulle verka för positiv samhällsutveckling och föreningen bildades i november 2002. 

En lokal utvecklingsförening 

Flyinge Utveckling verkar inom ”Flyingebygden”, som ligger nordost om Lund med Kävlingeån som blått nav. Förutom Flyinge ingår i bygden bl a Flyinge Kungsgård, Flyingeby, Getinge, Gårdstånga och Holmby. Föreningens syfte är att driva lokal utveckling kring service, kultur och näringsliv, lyfta bygdens frågor, stimulera samverkan mellan goda krafter och vara en resurs för bygdens utveckling på olika sätt. Det är ideell, allmännyttig och politiskt obunden förening som har medlemmar både bland företag, föreningar och enskilda personer.  

FBblåDe första åren jobbade föreningen med att synliggöra bygden bl a genom att ge ut en bok med drygt 200 berättelser om bygdens historia; ”Flyingebygden från förr till framtid”. Vidare startades en hemsida och skapades en ”bygdelogga” som sen kom att pryda skyltar till bygden utmed vägarna. Föreningen driver en årlig julmarknad, midsommarfirande och skördefest. Man har medverkat till att bussförbindelserna till bygden förbättrats, att det bildats ett nytt naturreservat på Flyinge Ängar, en ny förskola startats, bildat första koföreningen (motsvarande det som senare kom att kallas ”Cow-funding”), starta upp landets första ridkonfirmationsläger mm. Föreningen har under årens lopp också drivit ett antal externfinansierade projekt kring natur- kultur- och innovationsprojekt, samt anordnat lokala studiecirklar, projektgrupper och utredningar.  

Ett lokalt bygdebolag 

Det hela började med att Region Skåne finansiellt stöttade ett projekt ”att starta ett bygdegemenskapsföretag”, vilket resulterade i en bok som gavs ut i december 2004. Tankarna på att starta ett bygdebolag i Flyinge formades och styrelsen påbörjade arbetet med detta 2005. Inspiration kom bland annat från Trångsviksbolaget. Föreningen bildade sen 2006 ett bygdebolag; Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) och var därmed en av de första i landet och först i Skåne med att starta ett aktiebolag (svb) med begränsad vinstutdelning.  

FBGAB är ett samhällsnyttigt aktiebolag med mer än 60 lokala delägare, som genom att främja lokalt delägarskap ger större incitament till engagemang. En tanke med bygdebolaget är att fånga upp nya affärsidéer som sen kan utvecklas och avknoppas till andra privata aktörer inom bygden och på så sätt bli en motor för nyetableringar. Huvudprincipen är att bolaget bedriver kommersiell verksamhet och föreningen ideell verksamhet. Bolaget skall utföra tjänster och kan äga fast och löst egendom inom bygden.

långholmen7Tjänsterna skall också i huvudsak betjäna bygden på olika sätt. Den lokala förankringen förstärks genom svb-formen som säkerställer att vinsten stannar kvar i företaget och på så sätt förblir i bygden för att kunna återinvesteras i nya projekt. Föreningen Flyinge Utveckling är huvudägare, vilket också garanterar ett inflytande från alla som enbart önskar vara medlemmar i föreningen.  

Under åren har bygdebolaget köpt, renoverat och förvaltat två hyrsfastigheter som gett bolaget och föreningen inkomster och dessutom skapat arbetstillfällen och boende i bygden. Hushållsnära tjänster har provats och det har även drivits olika projekt för långtidsarbetslösa i samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

En lokal gemenskap 

Genom ett bygdebolag kan man skapa en särskild gemenskap inom bygden som man verkar i. Bygden blir på så sätt själva affärsidén och genom att bygdens värde ökar, ökas också värdet på  fastigheter och andra investeringar och den lokala ekonomin främjas. Då alla aktieägare bor, arbetar eller på annat sätt verkar i bygden och att de tjänster och investeringar man gör ligger inom bygden, skapas ett förtroende och stort mått av social kontroll, vilket också ger incitament för att stötta bolaget på olika sätt.  

Intresset för lokala fonder, bygdebolag och lokal ekonomi är stort och föreningen har under årens lopp tagit emot flera delegationer från flera politiska partier och statliga utredningar, som är intresserade av en sådan kraft för lokal utveckling. Gunnar Petersson (ordförande i Flyinge Utveckling mellan 2002-2015) har också hållit flera föredrag och skrivit böcker i ämnet. Föreningen har aktivt inspirerat andra bygder att, med Flyinge som förebild, starta egna bygdebolag; t ex skånska Röstånga, Häradsbäck i Kronobergs län, Nydala i Jönköpings län samt Torekov i Båstads kommun. Gunnar lämnade föreningen 2015 när han flyttade till Växjö, och fortsätter att inspirera andra att starta bygdebolag med sin nya hemort som bas och inom styrelsen Hela Sverige Ska Leva Kronoberg.   

Läs mer på www.flyingeutveckling.se och www.fbgab.se  

Flyinge Utveckling