Drevet

Drevet är en del av ABF Malmö och finansieras med projektstöd från Allmänna arvsfonden. Drevet vill skapa en plats där ensamkommande flyktingungdomar mellan 16-25 år har möjlighet att lära sig vara cykelmekaniker samt starta ett cykelkooperativ tillsammans. Nu ska vi lära oss mer.

Hur fick ni idén till att starta Drevet?
Drevets projektledare Barry har arbetat som cykelmekaniker sedan 10 år tillbaka och har de senaste åren haft nära kontakt med ensamkommande ungdomar i Malmö som var både intresserade av att lära Drevet teamsig mer om cykelreparation och mekanik som yrke men som samtidigt stod långt utanför arbetsmarknaden. Det fanns ett tydligt behov av en plattform för dessa ungdomar att lära sig mer om cykelmekanik och reparation, men även att tillgodose sig andra kompetenser som krävs på arbetsmarknaden. Idéen till Drevet växte successivt fram genom olika möten, samtal och ”prova-på” tillfällen under de senaste åren. Att målet för Drevet skulle vara att starta ett kooperativt företag tillsammans blev en självklarhet utifrån behoven och intresset inom målgruppen för företagande kopplat till cykling och cyklar.

Vad vill ni uppnå med Drevet?
Drevet är ett projekt syftar till att underlätta för ensamkommande ungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och försörjning. Målet är att skapa en plattform där ungdomar kan lära sig starta ett socialt företag som återvinner, bygger, reparerar och säljer begagnade cyklar, och även att bidra med andra tjänster kopplade till cyklar och cykling.
Det finns idag ingen formell utbildning till cykelmekaniker i Sverige, samtidigt som det finns ett stort behov av fler cykelmekaniker för att möta det växande intresset för cykling och cyklar i landet, varför Drevets verksamhet fyller flera samhällsutmaningar och behov utöver målgruppens. Utöver detta är cykeln ett fantastiskt verktyg och medel för att främja hälsosamma och hållbara städer och samhällen, något som vi på Drevet eftersträvar att vara en del av.

Vi har jobbat och kommer fortsätta jobba mycket med att bryta maskulinitetsnormerna kring cykelmek för att göra vår verksamhet och verkstad så öppen, tillgänglig och välkomnande som möjligt för alla.

Hur jobbar ni kring det här?
Human_logoProjektet Drevet är organiserat och uppbyggt utifrån konceptet fenomenbaserat lärande. Fenomenbaserat lärande är ett pedagogiskt koncept där ett fenomen eller ”problem” utgör mittpunkten av allt lärande och läroplansutvecklingen. Hos oss är fenomenet Drevet som kooperativ och hur vi skall starta, utveckla och driva detta tillsammans. Alla lektioner och workshops planeras utifrån de kunskaperna vi behöver tillgodose oss för att uppnå detta. Detta medför att vi kan göra abstrakta koncept så som demokrati mer tillgängliga och relevanta genom att applicera de inom ramarna för kooperativet, till exempel genom att diskutera frågan ”hur skall vi gå tillväga för att bestämma vilka nya verktyg vi skall beställa in till verkstan?”.

En stor del av vårt arbete med fenomenbaserat lärande är att även arbeta med kunskapsutjämning. Vi tror att alla bär med sig kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för gruppen och kooperativet och försöker arbeta aktivt med att skapa en miljö och arbetssätt som möjliggör spridandet av dessa så att fler har möjlighet att ta del av dem.
Vi är igång med att ta fram organisationen och värdegrunden för det kommande sociala företaget Drevet, något som vi samarbetar med både Coompanion och Malmö mot diskriminering kring. Verksamheten utvecklas utifrån deltagarnas perspektiv, idéer och behov samt de samhällsutmaningarna vi ser i Malmö och Skåne som Drevet kan bemöta.

Hur ser finansieringen ut?
Drevet är ett projekt inom ABF Malmö som finansieras med projektstöd från Allmänna arvsfonden. Ett av de främsta målen med projektet är att starta en självfinansierande kooperativ verksamhet. Vårt samarbete med Coompanion Skåne i utvecklingen av det framtida kooperativet har varit en enorm tillgång för oss!

Vad har varit avgörande för att kunna starta verksamheten?
Drevet skulle självklart inte vara möjligt utan stödet från både ABF Malmö och Allmänna arvsfonden. Våra nära samarbeten med bland annat Stena Fastigheter, Sysav, MKB, och Malmö mot diskriminering har även varit avgörande för projektets utveckling.

Har ni stött på några hinder på vägen?
En av våra stora utmaningar har varit att få in personer som identifierar sig som tjejer, kvinnor eller ickebinära i verksamheten. Vi tror att detta delvis beror på att majoriteten inom gruppen ensamkommande ungdomar identifierar sig som kille eller ung man. Men utöver detta kan cykelmekanik och arbete med cyklar ofta kodas som maskulint och uppfattas därför som en ”kill-grej.” Vi har jobbat och kommer fortsätta jobba mycket med att bryta maskulinitetsnormerna kring cykelmek för att göra vår verksamhet och verkstad så öppen, tillgänglig och välkomnande som möjligt för alla.
En annan utmaning vi har stött på är i vårt arbete med utvecklingen av Drevet som socialt företag och samarbetena som vi arbetar fram med stora företag och aktörer. Något vi snabbt har insett är att desto större företag och aktörer du samarbetar med desto mer tid kommer det ta att gå från idé till implementering på grund av de större företagens organisationsformer. Det tar tid, men vi tror att det kommer var värt det i längden för de möjligheterna som öppnas upp för oss genom dessa samarbeten!

Riktställ_smallHur tror ni Drevet ser ut om 5 år?
Om fem år hoppas vi vara ett självständigt socialt företag som kan vidareutveckla vår verksamhet utifrån våra egna initiativ och idéer utan att vara beroende på utomstående finansiärer eller aktörer.

Finns det några viktiga lärdomar hittills?
En av våra viktigaste lärdomar har varit hur viktigt det är att skapa en trygg plats där en som ungdom vill vara och kan lära sig på bästa möjliga sätt. Vi har gjort detta delvis genom att arbeta mycket med vårt värdegrundsarbete och se till att skapa en avslappnad och rolig miljö, där en samtidigt kan prata om känslor och hur en mår. Vissa dagar är det viktigare att få prata av sig än att fixa cyklar. Vissa dagar vill en bara fixa cyklar och inte prata så mycket. Vi försöker vara en plats där alla dessa behov kan tillgodoses.

Har ni några tips till andra som har en idé liknande er?
Vårt viktigaste tips är att prata med alla som du kan inom området du är intresserad av. Prata med alla och fråga allt du kan tänka dig. Gå aldrig ifrån ett möte utan att ha fått ett tips om något eller kontaktinfo till nästa person du borde prata med!
Finns det andra liknande motsvarigheter till Drevet som ni vet?
I Malmö är de verksamheter som mest liknar den vi skapar Yalla Trappan och Creativa Gemenskapen, som båda också började som projekt inom ABF Malmö och nu är självständiga sociala företag med en kooperativ form.

Finns det saker med Drevet som är unikt?
På Drevet fokuserar vi på att lära oss ett hantverk för att kunna leverera en mängd olika tjänster och produkter inom cykling i högsta klass. Men vi lägger också minst lika mycket tid och resurser på att djupdyka i det som gör ett kooperativ till just ett kooperativ. Våra dagar på Drevet består av en blandning mellan ”hands-on” arbete med cyklar och workshops i t.ex. kommunikation, jämställdhet, pedagogik, kunskapsutjämning och demokratiska beslutsfattningsprocesser. Det som gör Drevet speciellt är vår affärsmodell där vi har inkorporerat alla aspekter av vårt projekt, hantverk såväl som sociala frågor, för att kunna erbjuda unika produkter och tjänster. Håll koll på oss de kommande månaderna för att få veta mer!

Vad tycker ni är roligast?
Det roligaste är att se ungdomarna i vår verksamhet arbeta tillsammans, både inom och utanför cykelverkstan. Det är fantastiskt kul att se hur deltagarna i Drevet tar sig an nya utmaningar, frågor och problem och löser dem. Särskilt roligt är att tillsammans lösa problem med de kunskaper och kompetenser vi har lärt oss genom Drevets lektioner och workshops.

Vad för slags stöd skulle ni behöva för att ytterligare kunna utveckla Drevet i framtiden?
Vi ser fram emot att vara en del av projektet Fler Växande Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Skåne och det stödet vi kommer få från Coompanion. Vi ser särskilt mycket fram emot att lära oss av andra sociala företag inom regionen. Vi tror att det finns extremt mycket kunskap, kompetens och inspiration att ta del av genom att fler ASF kommer tillsammans och diskuterar sina erfarenheter och idéer!